Trang Bị Giày Co Giãn | Master Guild

Giá: 690 vàng

+110 Giáp Phép

+60 Tốc độ di chuyển – Nội tại duy nhất

35% kháng hiệu ứng – Nội tại duy nhất

Xem thêm bài viết  Trang Bị Kiếm Làng | Master Guild