Danh sách 1 facebook download video 1080p tốt nhất

1 SaveFB: Download Facebook Video | Facebook Video Downloader

  • Tác giả: savefb.app
  • Ngày đăng: 07/14/2022
  • Đánh giá: 4.8 (744 vote)
  • Tóm tắt: SaveFB.App is an online Facebook downloader, allow to download Facebook videos with the highest quality Full HD, 1080p, 2k, 4k. Just paste the Facebook link